Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollens roll i lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 

Sedan den 1 juli 2016 finns en lag som ska göra bredbandsutbyggnad billigare. Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan ha rätt till viss information om nätinnehavares befintliga fysiska infrastruktur och senare även begära tillträde till sådan infrastruktur. Den ger också bredbandsutbyggaren rätt att i vissa fall samordna sin utbyggnad med andra. 

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät innebär rättigheter för den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet över 30 Mbit/s, så kallade bredbandsutbyggare, och skyldigheter för de som äger infrastruktur som kan användas för att bygga ut bredband, i lagen kallade nätinnehavare. Ledningskollen har funktioner som underlättar för den som vill använda vissa av lagens rättigheter och skyldigheter.

Mer information om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare har finns beskrivet på Utbyggnadsportalen.

Använda Ledningskollen för bredbandsutbyggnad 

Ledningskollen är en informationstjänst som tillhandahålls av PTS och har flera funktioner för den som vill använda lagens möjligheter eller uppfylla vissa av lagens skyldigheter utan att behöva bygga egna lösningar. 

Bredbandsutbyggare

Som bredbandsutbyggare kan du använda Ledningskollen för att begära information om nätinnehavares infrastruktur i det område du vill bygga ditt nät och för att få information om vissa bygg- och anläggningsprojekt.

Vid begäran om information är det alltid du som bredbandsutbyggare som är skyldig att försäkra dig om att din begäran om information uppfyller lagens krav och du är dessutom ansvarig för att din begäran kommer fram till nätinnehavaren.

Om du vill begära tillträde till befintlig infrastruktur hos en nätinnehavare, eller vill begära samordning, görs det utanför Ledningskollen. Nätinnehavare har dock möjlighet att informera om lämpliga kontaktvägar, redan när du begär information om deras infrastruktur.

Mer information om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare har finns beskrivet på Utbyggnadsportalen.

Nätinnehavare

Som nätinnehavare kan du använda Ledningskollen för att lämna information om er infrastruktur. Denna information kan en bredbandsutbyggare eventuellt använda som underlag för en begäran att få tillträde till din infrastruktur. Du kan också använda Ledningskollen för att uppfylla kravet om att publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt samt att informera om kontaktvägar vid begäran om tillträde till infrastruktur eller vid begäran om samordning.

Du som är nätinnehavare är enligt lagen skyldig att på begäran lämna ut viss information om din infrastruktur. Du är inte skyldig att använda Ledningskollen. Men att använda Ledningskollen kan underlätta för dig som nätinnehavare när du t.ex. ska hantera en begäran om information. Oavsett om du använder Ledningskollen eller inte är du ansvarig för att du uppfyller lagens krav och att den information om befintlig infrastruktur som du lämnar kommer fram till bredbandsbyggaren.

Mer information om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare har finns beskrivet på Utbyggnadsportalen.

Överväger du att gå med? Ledningskollen har flera olika funktioner och kan användas för att: 

  • Skydda ledningar och annan infrastruktur

  • Minska störningar från arbeten

  • Underlätta samhällsplanering

Läs mer om Ledningskollen.

Lär dig mer

  • Bredbandsutbyggare är den som planerar att bygga ett nytt eller bygga ut ett befintligt bredbandsnät. Det kan vara en privat eller offentlig aktör och det finns inget krav på att bredbandsutbyggaren ska tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät. Förutom redan etablerade aktörer omfattas de som för första gången ska bygga ett nät, t.ex. Byalag.

  • För att vara en nätinnehavare ska organisationen tillhandahålla “ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla en transporttjänst eller en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten.” Detta innebär till exempel att byanät oftast inte definieras som nätinnehavare och därmed inte har skyldigheter enligt lagen.