Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen för bredbandsutbyggare 

Med stöd av lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (Utbyggnadslagen) kan bredbandsutbyggare få information och tillträde till nätinnehavares fysiska infrastruktur, få information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt samt få samordna sina projekt med planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som genomförs av offentliga organ eller är helt eller delvis finansierade med offentliga medel.

Ledningskollen har funktioner som underlättar för bredbandsutbyggare som vill:

  1. få information om nätinnehavares fysiska infrastruktur och kontaktinformation för att begära tillträde till infrastrukturen. Fysisk infrastruktur är dels passiva nätdelar utanför byggnader såsom kanalisationer, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, stolpar m.m. dels passiv infrastruktur för elektronisk kommunikation i byggnader såsom accesspunkten och kanalisation.

  2. få information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som genomförs av offentliga organ eller är helt eller delvis finansierade med offentliga medel för att få möjlighet att begära samordning med sitt eget projekt.

Benämningen av en aktör som bredbandsutbyggare är endast en preliminär bedömning för att underlätta användningen av Ledningskollens tjänster. Ett slutligt ställningstagande av om en aktör omfattas av Utbyggnadslagen kommer PTS att göra först i samband med att ett tvistlösnings- eller tillsynsärende avgörs av myndigheten. Det är upp till varje aktör att själv ansvara för att de följer lagens bestämmelser i de fall lagen är tillämpbar. 

Läs mer om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare har på Utbyggnadsportalen.

Information om infrastruktur

Ledningskollen kan hjälpa dig att identifiera nätinnehavare som har infrastruktur i områden som är intressanta för dig. Med stöd av lagen kan du få information om infrastrukturens lokalisering och sträckning, typ och nuvarande användning samt kontaktuppgifter så att du kan lämna en begäran om tillträde till nätinnehavaren. 

När du har identifierat intressant infrastruktur kan du med stöd av lagen begära att få se infrastrukturen på plats och/eller begära tillträde. Detta gör du inte i Ledningskollen utan genom att kontakta nätinnehavaren direkt och skriftligt utanför Ledningskollen, till exempel på det sätt nätinnehavaren angivit. 

Läs mer om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare har på Utbyggnadsportalen.

Identifiera intressanta nätinnehavare – så här gör du

  1. Skapa ett projekteringsärende. På sidan där du ska beskriva projektet väljer du Syfte med ditt markarbete: "Bredband, utbyggnad".  Mer information om projekteringsärende.

  2. Du kommer att få information från de aktuella nätinnehavarna/ledningsägarna med information om deras infrastruktur. Ledningsägare som inte är nätinnehavare besvarar ärende som "ett vanligt projekteringsärende".

  3. Vill du sedan begära tillträde till infrastrukturen gör du det på det sätt som nätinnehavaren informerat om. Observera att nätinnehavare har rätt att neka tillträde i vissa fall.

Observera att det är bredbandsutbyggaren som är ansvarig för att begäran om information kommer fram till nätinnehavaren.

Mer information om rättigheter och skyldigheter och annan information om lagen finns på Utbyggnadsportalen.

Information om bygg- och anläggningsprojekt och samordning – så här gör du

Information från nätinnehavare som är offentliga organ eller som utför bygg- eller anläggningsprojekt som är helt eller delvis finansierat med offentliga medel och som använder Ledningskollen för att informera om planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt kan du få genom att:

  1. Skapa ett eller flera bevakningsområden i Ledningskollen där du vill bygga bredbandsnät. (Du måste vara med i Ledningskollen som “ledningsägare” eller “blivande ledningsägare” för att skapa bevakningsområden.) 

  2. Du kommer att få ett meddelande från Ledningskollen när en nätinnehavare lägger in information om sina bygg- och anläggningsprojekt i Ledningskollen som berör ditt bevakningsområde.

  3. Om det är intressant med samordning kontakta nätinnehavaren, notera att den kontakten sker utanför Ledningskollen. Observera att nätinnehavare har rätt att neka samordning i vissa fall. 

Mer information om rättigheter och skyldigheter och annan information om lagen finns på Utbyggnadsportalen.

Ärendekartan - ett komplement

Du kan få en snabb överblicksbild över planerade och pågående byggprojekt i Ledningskollens ärendekarta. Observera att de ärenden som visas i kartan redan kan vara påbörjade. Vill du säkerställa att du får information innan ett arbete påbörjas ska du skapa bevakningsområden (se rubriken "Information om bygg- och anläggningsprojekt och samordning" ovan).

Bra att veta

  • Bredbandsutbyggare är den som planerar att bygga ett nytt eller bygga ut ett befintligt bredbandsnät. Det kan vara en privat eller offentlig aktör och det finns inget krav på att bredbandsutbyggaren ska tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät. Förutom redan etablerade aktörer omfattas de som för första gången ska bygga ett nät, t.ex. byalag.