Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen för nätinnehavare  

Genom lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät införs skyldighet för nätinnehavare att på begäran lämna information om och ge tillträde till sin infrastruktur samt att i vissa fall informera om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt. Nätinnehavare som är offentliga organ eller den som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med offentliga medel är skyldiga att på begäran medge samordning med bredbandsutbyggares projekt. I undantagsfall får en begäran om information, tillträde och samordning nekas.

I Ledningskollen finns funktioner som underlättar för dig som nätinnehavare som vill uppfylla en del av de dina skyldigheter enligt lagen.

Du kan använda tjänsten för att:

  1. Informera bredbandsutbyggare om den egna infrastrukturen samt, under vissa förutsättningar, ge kontaktinformation för begäran om undersökning på plats, tillträde till infrastruktur samt samordning.

  2. Informera bredbandsutbyggare om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som är helt eller delvis finansierade med offentliga medel genom att skapa ett samordningsärende (mer info nedan).

Nedan finns beskrivningar hur du som nätinnehavare använder Ledningskollen. Det är dock du som är nätinnehavare som ansvarar för att du uppfyller lagens krav och att den information du lämnar når fram till bredbandsutbyggaren.

Mer information och detaljer om lagen och vilka skyldigheter och rättigheter du har som nätinnehavare finns beskrivet på Utbyggnadsportalen.

Begreppen ledningsägare och nätinnehavare

I Ledningskollen används begreppet ledningsägare för att beskriva de som äger ledningar och annan infrastruktur. Lagen använder begreppet nätinnehavare för att beskriva vilka som omfattas av skyldigheterna. Alla ledningsägare är inte nätinnehavare. 

För att vara en nätinnehavare ska organisationen tillhandahålla "ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla en transporttjänst eller en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten." Detta innebär till exempel att byanät oftast inte definieras som nätinnehavare. Läs mer om nätinnehavare och vilka som omfattas av lagen på Utbyggnadsportalen.

Är din organisation redan med i Ledningskollen så har en bedömning om organisationen uppfyller kraven för att vara nätinnehavare gjorts av Ledningskollen. Om denna bedömning ej stämmer, ber vi er kontakta för korrigering. Om din organisation inte är med görs en bedömning när din organisation skapar ett konto i tjänsten.

Benämningen av en aktör som nätinnehavare är endast en preliminär bedömning för att underlätta användningen av Ledningskollens tjänster. Ett slutligt ställningstagande av om en aktör omfattas av lag (2016:534) om åtgärder förutbyggnad av bredbandsnät kommer PTS att göra först i samband med att ett tvistlösnings- eller tillsynsärende avgörs av myndigheten. Det är upp till varje aktör att själv ansvara för att de följer lagens bestämmelser i de fall lagen är tillämpbar. 

Komplettera din information i Ledningskollen

OBS! Detta avsnitt gäller organisationer som redan är med i Ledningskollen. Gå med i Ledningskollen.

Organisationer som är nätinnehavare och redan är med i Ledningskollen som ledningsägare uppmanas att logga in i Ledningskollen för att lägga till information om:

  1. hur ni vill ta emot begäran om information om infrastruktur, begäran om undersökning på plats, tillträde till er infrastruktur samt samordning. Denna information visas för bredbandsutbyggare som begärt information om er infrastruktur.

  2. hur ni tänker publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som omfattas av lagen.

Notera att om detta inte görs, kommer alla ärenden gällande lagen att gå till era ordinarie svarsställen.

Mer information om lagen och vilka rättigheter och skyldigheter bredbandsutbyggare respektive nätinnehavare finns beskrivet på Utbyggnadsportalen.

Informera om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som är finansierade med offentliga medel

Enligt lagen ska nätinnehavare som är ett offentligt organ (till exempel en kommun), eller som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med offentliga medel, göra information om ett planerat eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt tillgänglig elektroniskt via en informationstjänst. Ett exempel på en sådan tjänst är Ledningskollen. 

Den information som ska göras tillgänglig är lokalisering och typ av projekt, berörda delar av nätet, beräknat datum för inledning av projektet och projektets varaktighet samt kontaktuppgifter till nätinnehavaren.

Skapa samordningsärende

Om du vill använda Ledningskollen för att informera om dina bygg- eller anläggningsprojekt gör du på följande sätt: 

Skapa ett samordningsärende för varje planerat eller pågående projekt. Bredbandsutbyggare som har skapat bevakningsområden får då automatiskt information om era samordningsärende och kommer att besvara ärendet.

Bredbandsutbyggare kan också använda Ärendekartan för att se planerade och pågående byggprojekt. 

Oavsett om du använder Ledningskollen eller inte så är det du som nätinnehavare som ansvarar för att du uppfyller lagens krav.