Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollens hantering av personuppgifter

PTS är personuppgiftsansvarig för Ledningskollen. Det är viktigt att du ska känna dig trygg med att Ledningskollen behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndigheten webbplats, imy.se, där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Ledningskollens integritetspolicy, så här behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Ledningskollens behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Ledningskollens tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter i Ledningskollen?

Post och Telestyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. 

Hur får Ledningskollen dina personuppgifter?

Ledningskollen får dina personuppgifter:

 • när du skapar en användare i tjänsten Ledningskollen, 

 • när du tar kontakt med vårt användarstöd för support, feedback eller kontakt samt 

 • när du prenumererar på nyheter och information om Ledningskollen.

Ledningskollen kan även få personuppgifter från andra källor än dig, exempelvis andra användare i Ledningskollen och offentliga källor som SPAR. 

Vilka uppgifter behandlas?

Ledningskollen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Ledningskollen uppgifter om dig?

Ledningskollen är ett system för informationsutbyte om infrastruktur och projekt mellan de som har infrastruktur och de som behöver veta var denna infrastruktur finns med syfte att minska grävskador och underlätta planering och samordning av markarbete. För att göra detta behöver Ledningskollen samla in, spara, använda och förmedla personuppgifter. 

Vi kan använda dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, vilket inkluderar bland annat:

 • För att kunna skapa användare i Ledningskollen

 • För att informera ledningsägare och andra ärendemottagare om vem som ska ta emot svar på ett ärende

 • För att skicka ut nyhetsbrev

 • För att hantera och administrera dina frågor till Ledningskollens användarstöd

 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra tjänsten

 • För att ta kontakt med användare i syfte att ge proaktiv hjälp

 • För att informera om förändringar i Ledningskollen

 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av tjänsten

 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,

 • För att föra statistik i syfte att utveckla Ledningskollens tjänster, rutiner och arbetssätt 

 • För att mäta effekten av reklamkampanjer. När detta sker behandlas besökarens IP-nummer av tekniska skäl

När har Ledningskollen rätt att behandla dina personuppgifter?

PTS har bl.a. till uppgift att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och verka för att de elektroniska kommunikationerna är robusta och så störningsfria som möjligt. Som ett led i att uppfylla detta uppdrag har PTS skapat Ledningskollen. Eftersom registrering av personuppgifter är nödvändig för Ledningskollens funktion, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas för allmänt intresse.

Ledningskollen har därmed rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Ledningskollen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Ledningskollen behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga  för de som PTS tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med avseende Ledningskollen. 

Personuppgifter som ingår i ärenden i Ledningskollen görs tillgängliga för de organisationer och användare som ska besvara eller hantera det enskilda ärendet. Organisationer och användare som får ta del av ärendet omfattas av Ledningskollens användarvillkor och riktlinjer. De som har tillgång till ärendet har även möjlighet att skicka ärendet vidare till personer utanför Ledningskollen om detta krävs för att utföra de uppgifter som organisationen har enligt Ledningskollens användarvillkor.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

För användare som kopplat bankID till sin användare ingår personnummer i användarens personuppgifter. Personnummer skyddas genom kryptering och är därmed inte tillgängliga för någon.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

Hur skyddar Ledningskollen dina personuppgifter?

Ledningskollen värnar om din integritet. Ledningskollen arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter så att dessa inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Fr.o.m. 2018-05-25 gäller följande för gallring av personuppgifter som hanteras av Ledningskollen: 

 • Personuppgifter i ärenden tas normalt bort 24 månader efter datum för då markarbeten bedöms vara avslutade. Ärendemottagare eller frågare kan begära att hela ärendet bevaras längre exempelvis vid pågående tvist om ansvar för grävskador.

 • Användare som inte har några ärenden kvar i Ledningskollen och inte loggat in de senaste 90 dygnen upplyses om att kontot kommer att raderas. Om användaren efter upplysningen inte loggat in inom 30 dygn efter upplysningen kommer radering att genomföras. 

 • Personuppgifter som behandlats vid kontakt med Ledningskollens Användarstöd raderas inom 180 dagar från avslutat supportärende.

 • Personuppgifter för nyhetsbrev raderas inom 30 dagar efter avslutad prenumeration.

Vad har du för rättigheter?

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och få en kopia på uppgifterna kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan. Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om uppgifterna i din användare är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du i första hand rätta dessa själv genom att logga in i Ledningskollen och gå till Mina inställningar. I andra hand kan du ta kontakt med Ledningskollens användarstöd för att begära att få dem rättade. Personuppgifter i ärenden som skapats kan varken raderas eller korrigeras. 

PTS dataskyddsombud kan fr.o.m. den 25 maj 2018 kontaktas

PTS kontaktuppgifter:

Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm 

E-post:

Växel: 08-678 55 00