Wäckare äng samfällighetsförening

  • 717917-7162
  • Box 47 613
    117 94 STOCKHOLM
  • Förvaltning av gemensamhetsanläggningar för 63 st radhus och parhus. P-platser, grönytor, motorvärmarstolpar, fiberkabel med tomrör, dagvattenledningar, dräneringsledningar, belysning mm.
  • 0858630300
  • www.smaa.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Gatubelysning, Park

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Upplands-Väsby