Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 2.0 

I version 2.0 har hela flödet för att skapa ett ärende uppdaterats för att förenkla och förtydliga för användaren vilka uppgifter man ska fylla i och varför. De olika stegen i att skapa ett ärende är nu uppdelade i fler steg som är enklare var för sig att förstå och utföra.

Registrering 

Registreringen av användare har gjorts om till att man inte längre får välja vilken roll man har. Man kan endast registrera sig som företag eller privatperson. Alla nya användare hanteras till en början som en privatperson, dvs. man får endast ha ett (1) öppet ärende. Användare som valt att vara företag kommer sedan att anslutas till en ny eller befintlig organisation av Ledningskollens användarstöd eller organisationens användaradministratör.

Registrera sig som ledningsägare har tagits bort och ersatts med att man mailar in sitt intresse till second line support, som tar kontakt och hjälper ledningsägare igång.

Föreslaget användarnamn 

Om man valt kontaktväg e-post kommer systemet att föreslå det som användarnamn för den nya användaren.

Lösenord 

För att det ska vara enklare att komma ihåg lösenord har reglerna för giltiga lösenord lättats upp till att vara, minst 6 tecken och inga vanliga ord. Privatpersoner kommer även de att få ange ett eget lösenord man enklare kan relatera till än en pinkod (som tidigare slumpades fram).

Verifiering av kontaktväg 

I registreringen kan man välja kontaktväg. Denna kontaktväg måste verifieras för att kunna genomföra sin registrering. Vid val av e-post kommer användaren att få ett e-postmeddelande skickat till angiven e-postadress där man ska klicka på en länk för att verifiera sin kontaktväg. Vid val av mobiltelefon kommer användaren att få ett sms med en 4-siffrig pinkod att ange i registreringen.

Förloppsindikator 

Nytt i flödet för att skapa ett ärende är en förloppsindikator. Den visar hela tiden hur långt du kommit i flödet för att skapa ett ärende. Det indikeras med grön färg. Nuvarande steg är lite större.

Vad ska du göra /val av ärendetyp 

Valet av ärendetyp är förändrat så att man endast presenteras syften för det man ska utföras. Användaren behöver inte längre tolka ett namn av det som tidigare kallades fas. Valt syfte styr vilken ärendetyp ärendet får.

Ange geografisk information 

Att ange geografisk information har uppdaterats så att man får färre val att göra i denna vy. Här ska man endast ange var man ska utföra sitt arbete. Funktionerna för att ange koordinater, ladda upp CAD/GIS-filer, linjesträckning- och polygonverktygen är kvar med nytt utseende.

Rithjälp 

En ny funktion är att man kan få rithjälp. När man först kommer in till vyn för att ange geografisk information visas en introducerande text om hur man gör. Här finns en knapp för rithjälp. Man kan nå denna information även om man senare klickar på frågetecknet i verktygsraden. Rithjälpen guidar användaren igenom hur de ska göra för att rita in de områden man ska utföra arbeten inom.

Förbättrat verktyg för linjesträckning 

Linjesträckningsverktyget är förbättrat så att när man ritar in sin linje kan ange linjens bredd i meter och se direkt på kartan hur bredden förändras innan man sparar.

Fyrkantsverktyget 

Fyrkantsverktyget är ett nytt verktyg där man kan ange bredd och längd i meter på ett område och klicka i kartan för att placera ut det. Man kan rotera, flytta och ändra storleken tills man är nöjd.

Cirkelverktyget 

Cirkelverktyget är ett nytt verktyg där man kan klicka i kartan och man får ett cirkelformat område i kartan. Man kan ändra radien genom att ange den i meter eller dra i ett handtag i kartan. 

Linjalverktyget 

Linjalen är till för att få stöd i form av hur långt det är mellan olika objekt på kartan. Vet man att man ska göra något t ex 200 meter från ett hus så kan man mäta ut hur långt det är på kartan. Verktyget fungerar så att man klickar i kartan så får man en markör från där man vill mäta och en man klickar en andra gång till dit man vill mäta så får man upp avståndet. Man kan justera mätpunkterna genom att dra och släppa på kartan.

Förbättrad postnummer- och adressökning 

Sökningen är förbättrad så att man nu kan söka på postnummer eller adresser. Sökningen visar sitt resultat under sökfältet. Man måste välja det resultat som man vill att kartan ska centrera över.

Redigera sparade områden 

Från och med i version 2.0 av Ledningskollen kan man redigera sparade områden. Markera området genom att klicka på det i kartan eller i listan. Tryck sen på knappen med en penna för att redigera området.

Översikt av områden 

När användaren har angivit sina områden och klickar på knappen nästa får man upp en översikt av områdena. Användaren kontrollerar att uppgifterna är korrekta och rimliga.

Svar och uppdateringar, notifikationer 

Om man verifierat sitt användarkonto med e-post kommer man nu kunna välja ifall man vill ha notifieringsmail vid varje svar från en ledningsägare eller när alla ledningsägare svarat på användarens ärende. Man kan även som komplement få ett SMS om man så önskar när alla ledningsägare svarat.

Om användaren har valt att verifiera sitt användakonto med SMS kommer de att få ett SMS när alla ledningsägare har svarat.

Svar från ledningsägare 

Nytt från version 2.0 är att det sätt man vill att ledningsägaren ska kontakta användaren kommer att sparas och fyllas i automatiskt nästa gång användaren kommer skapa ett ärende.

Kontaktinformation för utsättning, utsättningsadress 

Fördtydligande av adressen kopplad till ett ärende är till att eventuell utsättare ska kunna ta sig till. Ny funktion på denna sida är att systemet försöker slå upp vilken adress varje område är angiven på som man kan välja i en lista, alternativt skriva in.

Kontaktperson för utsättning 

Kontaktpersonen för utsättning har förenklats till bara ett namn och ett telefonnummer. Fylls automatiskt i med känd information från användaren. 

Arbetsbeskrivning 

Ny vy där benämningen av ärendet, maximalt grävdjup och arbetsmetod har flyttat till.

Planering 

I tidigare versioner har användaren angivit när de ska utföra sitt arbete. Det är i version 2.0 omdefinierat till när användaren önskar att det underlag som de beställer av ledningsägarna ska vara giltigt. 

Nya funktioner är att man får upp en klickbar kalender när man markerar ett datumfält för från och till. Man kan alternativt säga planerat antal kalenderdagar man vill att underlaget ska vara giltigt så räknas till datumet ut.

Kompletterande information 

Fälten för kompletterande information i form av kommentar, fastighetsbeteckning och ladda upp bifogade filer har fått en egen vy. Alla fält är frivilliga.

Ärendeöversikt 

Ärendeöversikten har fått en uppdaterad layout där information har grupperats under rubriker. Möjlighet att dölja viss information genom att fälla ihop vissa grupper. Det finns även knappar med pennor för att hoppa till den sektion man vill redigera. 

Både text och förloppsindikatorn visar att man inte än är klar. Man ska nu gå till sista steget.

Ärendet skickat 

Ny vy för när man är klar med sitt ärende. Stora tydliga gröna markeringar. Denna vy presenterar mer information som bl a samlingskartor och grävtillstånd. Information om vad som kommer nu med ärendet. Samt möjligheter att skicka kopior av sitt ärende till sig själv eller annan part.

Påverkas vår webserviceintegration? 

Inga förändringar har skett till web service API:et. 

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Inga förändringar behöver göras till Ledningsägarmodulen. Ledningskollen har som tidigare version stöd för Ledningsägarmodul version 1.1 och 1.0.