Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 2.3 

Version 2.3 av Ledningskollen.se kommer att driftsättas den 20 augusti. Den viktigaste nyheten rör samordningsärenden där både frågareflödet, ledningsägarens svarsalternativ samt frågarens bekräftelser har uppdaterats. Detta är föranlett av pågående regeringsuppdrag om hur Ledningskollen kan utvecklas för att bättre stödja samordning och samförläggning.

I anslutning till detta så kan nu ledningsägare även välja bort planärenden och samordningsärenden i de kommuner de har intresseområden.

Den nya versionen innehåller också några små ändringar kopplat till pdf-filer och när man väljer ärendetyp för sitt ärende.

Nytt flöde för att skapa samordningsärenden 

Utgående från de erfarenheter som dragits i vår pilotkommun Kalmar samt inkomna synpunkter så har vi anpassat flödet för att skapa ärende av typen samordning. 

Ledningsägare får nya svarsalternativ för samordningsärenden 

Som en följd av att syftet med ärenden av typen samordning förtydligats - att någon vill erbjuda en möjlighet att genomföra arbete i samband med egna arbeten - så har ledningsägarnas svarsalternativ förtydligats. Antingen svarar man Ja, vi är intresserade eller Nej, vi är inte intresserade. Notera att det fortfarande inte är obligatoriskt för ledningsägare att besvara ärenden av typen samordning.

Frågaren ska bekräfta även uteblivet svar 

Eftersom det inte är obligatoriskt för ledningsägare att besvara samordningsärenden så händer det ibland att Ledningsägare inte har besvarat ärendet det datum då frågaren som senast önskat svaret. För att uppmärksamma frågaren på att en eller flera Ledningsägare ej besvarat ärendet har vi gjort det tvingande för frågaren att även bekräfta uteblivna svar.

Sidan där man väljer ärendetyp har uppdaterats 

Fortfarande så förekommer det att frågor görs med fel ärendetyp, något som skapar problem för ledningsägarna eftersom deras svar beror på vilken typ av ärende som frågan avser. Vi har nu gjort ytterligare några justeringar i syfte att öka förutsättningarna för frågaren att välja rätt.

Pdf-filer får tidsstämpel 

När Ledningskollen.se skapar och skickar ut pdf-filer eller när en användare skapar filerna så kommer de numer att få en tidsstämpel i filnamnet, exempelvis LK_AAEVS-33067_2013-08-20_1542.

I ärendelistan visas de datum då samordningsmöjligheten finns 

För samordningsärenden kommer de datum som frågaren anger som troliga start och slutdatum för kommande grävningar att visas i ärendelistan.

Ledningsägare kan välja bort samordningärenden i de kommuner de har intresse 

Flera ledningsägare har önskat att kunna välja bort samordningsärenden även i de kommuner där de har ledningar. Vet man att man inte avser att bygga ut mer så är man kanske inte så intresserad av erbjudande om samförläggning. Är man en ledningsägare som bara finns i en kommun men kanska har intresseområden som går över gränsen till grannkommunen så kan man använda denna funktion för att slippa samordningsärenden (och planärenden) i grannkommunerna. Detta görs under "Inställningar" och kan endast göras av ledningsägare admin.

Påverkas vår webserviceintegration? 

Ledningsägare som vi vet använder web services för att hämta ärenden har informerats om ändringarna.

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, samordningsärenden kan inte hanteras av ledningsägarmodulen.