Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 3.3 

Förändringar i Version 3.3 

De stora förändringar som gjorts i Ledningskollen V3.3 är att det skapats ett helt nytt API till Ledningskollen, samt att ärendetyperna Samhällsplanering, Samordning och Projektering omarbetats i olika grad.
Dessa förändringar listas under respektive rubrik nedan. 

Observera att samtliga av dessa förändringar kan påverka existerande integrationer mot Ledningskollen.se. För de organisationer som har integrerat mot Ledningskollen är det därför viktigt att även läsa dokumentet Ledningskollen V3.3 - Information om förändringar i Ledningskollens webservice.pdf

Nyutvecklat API till Ledningskollen 

I samband med releasen kommer vi att driftssätta Ledningskollens helt nyutvecklade API.
Det nya APIet är utvecklat från grunden och kommer att ersätta Ledningskollens tidigare tre olika webservises gränssnitt. 

Det nya APIet är utvecklat för att bättre motsvara de processer som sker i Ledningskollen. Vi har strävat efter att förenkla både nyutveckling och migration.
Tekniken som används i det nya APIet är JSON / Rest vilket väsäntligt förenklar integrationer för de som inte använder Microsofts produkter. 

Planen är att låta det nya APIet och det gamla webservices gränssnittet leva paralellt tills årsskiftet 2014/2015 då det gamla webservicesgränssnittet stängs.

Dokumentationen för det nya APIet finns på länkarna nedan: 

Implementationsguide och referensimplementation i C#.

Referensdokumentation 

Förändringar i ärendetypen Samhällsplanering 

 • Nytt flöde då ärendena skapas
  Vi har bytt plats på några av stegen då ärenden av typen samhällsplanering skapas. Det första steget är nu att man laddar upp en fil som beskriver planen. Filen är obligatorisk och om man inte kan ladda upp någon fil rekommenderas man att istället skapa ett projekteringsärende.

 • Typ av arbete / typ av mark
  För att de ledningsägare som får samhällsplaneringsärendet bättre skall kunna bedöma det egna intresset för ärendet ska man nu fylla i information om vilken typ av arbete som skall genomföras i vilken typ av mark. 

 • Milstolpar
  För att ytterligare ge en möjlighet att beskriva planen kan man ange en eller flera milstolpar för samhällsplaneringsprojektet. 

 • Önskat filformat / projektioner
  I de fall en ledningsägare har ett intresseområde som berörs av ett samhällsplaneringsärende skall ledningsägaren skicka tillbaks en ledningskarta eller cad/gis fil till frågaren. Med denna nya funktion kan frågaren uttrycka önskemål om vilken filtyp samt vilket koordinatsystem som datat skall levereras i.

  Notera: Samtlig adderad information som beskrivits i punkterna ovan visas för mottagande ledningsägare i både ärendevyn och PDFen. De exponeras även via Ledningskollens webservice och nya API.

 • Nya svarsalternativ för ledningsägare
  Eftersom ett samhällsplaneringsärende egentligen kan ha 2 svar (ett angående ledningarna i området, samt ett svar angående ledningsägarens intresse av själva planen) så har vi förändrat de svar som en ledningsägare kan ge på ett samhällsplaneringsärende.

Förändringar i ärendetypen Samordning 

 • Milstolpar
  För att ytterligare ge en möjlighet att beskriva möjligheterna kring samordning/samförläggning kan man som frågare ange en eller flera milstolpar för sitt samordningsprojekt. Milstolparna visas för ledningsägarna i ärendevyn, i PDFen samt exponeras via webservicesgränssnittet och Ledningskollens nya API. 


Förändringar i ärendetypen Projektering Förändringarnas påverkan på kringsystem 

 • Troliga tider för start/slut markarbeten
  För att de ledningsägare som får projekteringsärendet skall kunna identifiera samförläggningsmöjligheter i samband med markarbetena ska man fylla i troliga datum för när markarbeten kan komma att påbörjas respektive avslutas.

 • Önskat filformat / projektioner
  Som svar på projekteringsärenden skickar ledningsägarna vanligen cad- eller gisfiler till frågaren. Med denna nya funktion kan frågaren uttrycka önskemål om vilken filtyp samt vilket koordinatsystem som datat skall levereras i.

Påverkas vår webserviceintegration? 

Ja. Version 3.3 av Ledningskollen.se kan komma att påverka de integrationer som gjorts mot Ledningskollen.se. Ett mail med information om detta har skickats separat till ledningsägare admin i de organisationer som har genomfört integrationer. 

Lanseringen av Ledningskollens nya API innebär ingen förändring för er som integrerat i nuläget men vi vill uppmärksamma er på att vi planerar att stänga ner det nuvarande webservice gränssnittet vid årsskiftet 2014-2015.

Det är alltså redan nu bra att planera för att genomföra uppgraderingar av era integrationer mot Ledningskollen.se. 

Läs mer i Ledningskollen V3.3 - Information om förändringar i Ledningskollens webservice.pdf

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas ej i nuläget. Utveckling pågår så att ledningsägarmodulen kommer att använda Ledningskollens nya API och detta innebär att ni som använder Ledningsägarmodulen kommer att behöva installera en uppgraderad version under hösten 2014. 

Behöver vi göra något? 

De organisationer som själva eller via underentreprenör genomfört integrationer mot Ledningskollen samt de som använder Ledningsägarmodulen behöver planera in tid och budget för uppgraderingar under hösten 2014.
DokumentationManualer och annan dokumentation