Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 4.5 

Version 4.5 kommer att lanseras 2015-11-25
Nyheten uppdaterades senast: 2015-11-26 kl 15.10

Omarbetad funktion för att besvara ärenden 

För ledningsägare och övriga ärendemottagare har vi omarbetat funktionerna för att lämna svar på ärenden. De huvudsakliga förändringarna är:

 • Färger används för att visa status på ärendet

 • Svarsalternativen har kortats men en längre beskrivning finns som hjälpfunktion.

 • Tidigare funktion med preliminärt svar har ersatts av möjligheten att uppdatera eller ändra svar

 • Nya svarsalternativ för ledningsanvisning och projektering, "Vi tar kontakt" och "Ja, synlig anläggning finns i området".

För er som arbetar med att besvara ärenden i Ledningskollen.se har vi skapat en snabbmanual som beskriver hur man besvarar ärenden i version 4.5. Manualen finns tillgänglig här.

Bilden nedan visar hur det ser ut då en ledningsägare ska besvara ett ärende av typen ledningsanvisning. Observera den grå rutan som beskriver alternativet “Ja, vi har skickat en ledningskarta” lite mer utförligt. 

Svarsalternativen

Ärenden som träffar bevakningsområden kan nu besvaras 

I och med version 4.5 kan ärenden som träffar bevakningsområden också besvaras i Ledningskollen.

Om du behöver fräscha upp minnet kring bevakningsområden och hur de skapas kan du läsa här

Som ledningsägare kan man således bli berörd av ett och samma ärende på två olika sätt, dels för att man har infrastruktur i området, men även för att man via sina bevakningsområden vill kunna finna samordningsmöjligheter inför planerad utbyggnad.
Bilden nedan visar hur det ser ut då en ledningsägare ska hantera ett ärende där ledningsägaren blivit berörd på både intresseområde och bevakningsområde. 

Berörd på fler än ett sätt

Den gula och grå färgen i bilden ovan beskriver vad ärendemottagaren ska göra för det aktuella ärendet. 

 • Gul - betyder att det är obligatoriskt att besvara ärendet med avseende på hur befintlig infrastruktur påverkas inom intresseområdet.

 • Grå - betyder att det är frivilligt att besvara ärendet med avseende på bevakningsområdet.

Rekommendationen är att alltid att besvara ärendet ur båda perspektiven.
Då ärendet besvarats kommer den gula/grå färgen att ändras till grön. 

I bilden ovan ser man även att två olika svarsställen hos ledningsägaren fått ärendet. Man kan enkelt göra inställningar i Ledningskollen så att olika svarsställen med olika användare inom ledningsägarens organisation får ärenden för intresseområden respektive bevakningsområden.
Om ni vill ha hjälp med rådgivning kring hur man kan resonera kring dessa inställningar är ni välkomna att höra av er till

Snabbknappar i ärendelistan för ärendemottagare. 

För att underlätta för ärendemottagare att visa vanliga urval av ärenden har fyra snabbfilter införts. Nuvarande filter finns kvar och nås bakom knappen ”Avancerat”.

Tydligare vyer för frågare då de tar emot och bekräftar svaren. 

För frågarna i Ledningskollen har vi förtydligat vyn där man kan se och bekräfta mottagna svar. I tidigare versioner var man tvungen att fälla ut varje svar för att se vad respektive ledningsägare svarat på ärendet. Nu ser man svaret direkt i sammanställningen. (röda markeringen i bilden nedan). 

Betydelserna av färgerna i bilden nedan är: 

 • Gul - En ledningsägare har besvarat ärendet och frågaren ska bekräfta svaret. 

 • Grå - Ledningsägaren har ännu inte besvarat ärendet.

 • Grön - Svaret blir grönt då svaret är bekräftat av frågaren. 

När samtliga svar från ledningsägarna är bekräftade av frågaren och därmed är gröna, kan man som frågare gå vidare i sitt arbete och t.ex. genomföra sina markarbeten om det är ett ledningsanvisningsärende. 

De svar som lämnas av ärendemottagare vars bevakningsområden berörs av ärendet samlas under rubriken “Aktörer som bevakar ärenden i området” i ärendevyn. Dessa svar blir blå i de fallen en ärendemottagare besvarat ärendet, annars är de grå. 

Svar på ärendet ur frågarens perspektiv

Möjlighet för frågare att stänga ärenden även om alla ledningsägare inte svarat. 

Ledningskollen har i version 4.5 ändrat på reglerna för när ett ärende kan stängas. Tidigare kunde frågaren endast stänga ledningsanvisningsärenden om alla ledningsägare besvarat ärendet. Övriga ärendetyper stängdes automatiskt när frågaren bekräftat alla svar. 

Grundförutsättningen för att kunna stänga ett ärende är, liksom i tidigare versioner, att alla svar från berörda ledningsägare bekräftats av frågaren först. 

I det fall samtliga berörda ledningsägare inte svarat på ärendet gäller följande:

 • Ledningsanvisning: Frågaren kan stänga ärendet en dag efter ärendets slutdatum.

 • Övriga ärendetyper: Frågaren kan stänga ärendet tidigast 30 dagar efter sista förväntade svarsdatum.

Stängs ett ledningsanvisningsärende innan alla ledningsägare har svarat skickas det ut ett mail till de ledningsägare som ej besvarat ärendet med information om att de har missat att svara samt en kommentar från frågaren (om denne valt att ange en kommentar).

Helt ny PDF som är både snyggare och mer lättläst. 

Den PDF av ett ärende som skickas med e-post eller laddas ner från ärendevyn har gjorts om från grunden för att förbättra tydlighet, struktur och läsbarhet. 

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Ja, Ledningsägarmodulen påverkas av 4.5 och ni som använder den behöver planera in så att en uppgradering är genomförd senast 2016-02-01

Ladda ner den uppdaterade ledningsägarmodulen här! 

Påverkas vår Integration? 

Ja, de integrationer som gjorts mot Ledningskollens API påverkas av 4.5 och de organisationer som har integrerat behöver planera för att en uppgradering ska vara klar senast 2016-07-01 då nuvarande version av Ledningskollens API (API V2) kommer att stängas ned. 

Mer information om vad man behöver göra med sin integration finns i detta dokument.