Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Användarvillkor för Ledningskollen.se 

(2018-05-24, version 3.0, Dnr-14-7832)

Tack för att du använder Post- och telestyrelsens ("PTS") tjänst Ledningskollen.se ("Ledningskollen"). 

Genom att använda Ledningskollen och/eller skriva under detta dokument accepteras dessa villkor. 

PTS erbjuder flera olika typer av funktioner i Ledningskollen, så ibland kan ytterligare villkor gälla. Ytterligare villkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta funktionerna, och dessa ytterligare villkor blir en del av avtalet med PTS genom användandet av Ledningskollen. 

1 Bakgrund

Ledningskollen är en webbtjänst som förmedlar kontakt mellan den som ska vidta anläggningstekniska åtgärder (grävning, schaktning, planering m.m) inom ett visst område, och den som har infrastruktur inom samma område. Tjänsten är kostnadsfri. Det finns inga krav på att registrera sina ledningar eller planerade arbeten i Ledningskollen men eftersom många företag, myndigheter, kommuner och andra intressenter använder tjänsten, utgör den ändå ett värdefullt verktyg för arbetsplanering och riskminimering. 

Av säkerhets- och sekretesskäl innehåller Ledningskollen inte information om ledningars exakta placering.  

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (Utbyggnadslagen) innebär rättigheter för den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband med kapacitet över 30 Mbit/s, så kallade bredbandsutbyggare, och skyldigheter för de som äger infrastruktur som kan användas för att bygga ut bredband, i lagen kallade nätinnehavare. Ledningskollen har funktioner som underlättar för den som vill använda vissa av lagens rättigheter och skyldigheter. Mer information om tjänsten och om Utbyggnadslagen finns på Ledningskollens webbplats

2 Definitioner

Definitioner för användarvillkoren.

Defintion

Beskrivning

Organisationstyp

I Ledningskollen finns följande typer av organisationer som kan använda tjänsten på lite olika sätt: Blivande ledningsägare, Ledningsägare, Intressent, Frågareorganisation

Användarorganisation

Den organisation, exempelvis Ledningsägare eller Frågareorganisation, vars Användare nyttjar Ledningskollen. 

Ledningsägare

Den organisation som äger eller administrerar infrastruktur i och ovan mark. 

Blivande ledningsägare

Den organisation som vill bevaka kommande utbyggnad i särskilda områden och som planerar att själv bli ledningsägare. 

Intressent

Den organisation eller privatperson som vill bevaka kommande utbyggnadsaktiviteter i särskilda områden. 

Frågareorganisation

Den organisation som planerar att utföra grävarbeten som har behov av information om infrastruktur inom ett geografiskt område. 

Användare

Den person som, t.ex. genom ett användarkonto, använder Ledningskollen. 

Roller och rättigheter

I Ledningskollen kan en Användare tilldelas olika roller och rättigheter för hur de kan använda tjänsten.

Ledningsägare admin

En roll som gör det möjligt för Användaren att administrera inställningar för dennes organisation. Denna roll kan även se och besvara ärenden för organisationen.   

Svarare

En roll som gör det möjligt för Användare att se och besvara ärenden för dennes organisation.  

Användaradmin

En roll som gör det möjligt för Användaren att hantera organisationens Användare.

Frågare

En roll som gör det möjligt för Användaren att skapa och administrera ärenden i syfte att få information om ledningar inför grävarbete, i projektering och planärende eller för grävsamordning.

Privatfrågare

En roll för privatpersoner som inte tillhör en övergripande organisation och som behöver information eller ledningsanvisning inför arbete på den egna fastigheten.

Intresseområde

Det område en ledningsägare har ledningar inom. Intresseområdet utgör basen för urval av ärenden. En ledningsägare får alla ärenden som ligger inom (helt eller delvis) dennes intresseområden.

Bevakningsområde

Ett område där en Ledningsägare, Blivande ledningsägare eller Intressent är intresserad av att bevaka kommande markarbeten eller andra bygg- och anläggningsprojekt, men där de inte har några egna ledningar.

Ledningsägarmodul

En programvara som kan installeras av Ledningsägare i egen datormiljö, för att automatiskt hantera ärenden som Ledningsägaren inte berörs av.

Användarstöd

Ledningskollens kundtjänst, som svarar på frågor från Användare och Användarorganisationer.

3 Villkor

3.1 Användning av tjänsten

Användarorganisationen ansvarar för att användandet av Ledningskollen sker i enlighet med användarvillkoren. Om Användarorganisation saknas, gäller detsamma som sägs om Användarorganisationen nedan för Användaren personligen.

Användarorganisationens Användare

  • Ska regelbundet ta del av den information om Ledningskollen som publiceras på Ledningskollens webbplats.

  • Ska följa alla riktlinjer som reglerar användning av Ledningskollen.

  • Får inte störa Ledningskollens funktioner eller försöka komma åt tjänsten med en annan metod än gränssnitten och anvisningarna som PTS tillhandahåller.

  • Får endast använda Ledningskollen i enlighet med gällande lagstiftning.

Användaren och/eller Användarorganisationen kan komma att stängas av från Ledningskollen med omedelbar verkan om det framkommer att Användaren inte uppfyller Ledningskollens eller därtill anslutna funktioners villkor eller riktlinjer. Avstängning kan också ske om Ledningskollen används på ett sätt som kan framstå som olagligt eller om användningen är förenad med betydande risk för skada för PTS eller tredje man.

Genom att använda Ledningskollen förvärvar Användarorganisationen ingen immateriell äganderätt till Ledningskollen eller det innehåll som Användaren kommer åt. Användaren får inte använda innehåll från Ledningskollen om Användaren inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger inte Användaren rätt att använda varumärken eller logotyper som används i Ledningskollen. Användaren får inte ta bort, dölja eller ändra juridiska meddelanden som visas i eller i samband med Ledningskollen.

Information eller innehåll från Ledningskollen får inte användas för andra ändamål än vad som är syftet med Ledningskollen. Detta inbegriper att organisationen och användaren förbinder sig att inte göra sammanställningar, att inte överlämna information som har tillgängliggjorts av Ledningskollen till tredje man som inte behöver informationen för att uppfylla något av Ledningskollens legitima syften, eller på annat sätt använda information som har tillgängliggjorts av Ledningskollen till annat än vad informationen ursprungligen tillgängliggjordes för.

Användarorganisationen och användaren åläggs att radera information och innehåll från Ledningskollen när informationen inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket den tillgängliggjordes.

Det åligger varje Användarorganisation och användare som använder sig av underleverantörer att säkerställa att dessa användarvillkor efterlevs av de underleverantörer som Användarorganisationen eller användaren anlitar.

4 Användarens konto

Användaren kan behöva ett Ledningskollenkonto för att använda Ledningskollens funktioner. Användaren kan skapa sitt eget konto, eller få ett konto tilldelat till sig av en administratör (Användar admin) inom den egna organisationen. Den som har rollen Användar admin kan därför ha behörighet att komma åt eller inaktivera Användarens konto.

Användaren ska skydda sitt konto genom att hålla lösenordet hemligt. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker i eller via sitt konto. Lösenordet till Användarens konto får inte användas i externa tjänster eller program.

Användaren ansvarar för att av Ledningskollen utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Om Användaren får kännedom om obehörig användning av sitt lösenord eller sitt konto ska Användaren i första hand byta lösenord och därefter kontakta Ledningskollens Användarstöd.

Användarorganisationen ska kontinuerligt följa upp tilldelade behörigheter och omedelbart ta bort behörigheter för Användare som slutat sin anställning eller som bytt arbetsuppgifter.

5 Behandling av personuppgifter

För att Ledningskollen ska kunna fungera krävs behandling av dina personuppgifter. PTS är personuppgiftsansvarig för Ledningskollen. Information om hur PTS behandlar dina personuppgifter hittar du på ledningskollen.se: Ledningskollens webbplats, sida för hantering av personuppgifter

6 Sekretess

Användarorganisationen är medveten om att PTS som myndighet lyder under offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7 Innehåll i Ledningskollen

I Ledningskollen kan Användaren lagra, skicka eller ta emot innehåll.

När Användaren lagrar, skickar eller tar emot innehåll till eller via Ledningskollen ger Användarorganisationen PTS (och dess samarbetspartners) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, kommunicera, publicera och distribuera innehållet. Rättigheterna som Användarorganisationen beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra Ledningskollen. Användarorganisationen ska se till att Användaren innehar alla nödvändiga rättigheter för att bevilja PTS denna licens för innehåll som Användaren skickar till Ledningskollen.

Användarorganisationen får inte bearbeta innehållet i Ledningskollen på ett sätt som innebär att informationen förvanskas eller upphovsrätten kränks på annat sätt. Användar-organisationen har inte heller rätt att vidaredistribuera, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra innehåll som tillhandahålls genom Ledningskollen eller Ledningsägarmodulen, i obearbetad form till tredje part, med mindre än att man erhållit skriftligt medgivande från PTS.

Ärenden är sökbara i Ledningskollen en viss tid efter att markarbeten har avslutats och ärendet har stängts. En tid efter att markarbetena enligt ärendet ska ha avslutats arkiveras det för att efter ytterligare en tid gallras och raderas. Inga personuppgifter sparas i ärendet när det arkiverats, utöver användar-id. Mer information om Ledningskollens gallringsrutiner och hur Ledningskollen hanterar stängda ärenden hittar du på Ledningskollens webbplats.

Om Användaren skickar in synpunkter och förslag gällande Ledningskollen kan PTS använda dessa synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot Användaren eller Användarorganisationen.

8 Integration av andra system mot Ledningskollen

En Användarorganisation kan använda Ledningskollens API/webbgränssnitt Ledningsägarmodulen för att integrera sina system mot Ledningskollen. Externa system kan integreras för att:

  • Hämta och besvara organisationens ärenden

  • För att uppdatera intresseområden

  • För att skapa, bekräfta svar på och stänga ärenden

För Ledningsägarmodulen gäller, utöver vad sägs i detta avsnitt, separata villkor.

Användarstöd ska kontaktas för information inför en integration. Hantering och användandet av testmiljöer som kan användas för att testa integrationen, ska ske enligt direktiv från Användarstöd. Om Användarorganisationen använder en konsult för integration, åligger det organisationen att förmedla relevant information vidare till denna.

Användarorganisationen ska kunna lämna dokumentation, kod mm. relaterat till integrationen, för granskning till Användarstöd.

9 Ledningskollens tillgänglighet

Uppgraderingar av Ledningskollen och anslutna tjänster sker normalt utanför kontorstid. Vid planerade driftsavbrott meddelas användarna genom information på Ledningskollens webbplats. Gällande öppettider för användarstöd publiceras på Ledningskollens webbplats.

10 Modifiering och uppsägning av Ledningskollen

PTS ändrar och förbättrar löpande Ledningskollen vilket innebär att PTS när som helst kan lägga till eller ta bort funktionalitet, begränsa eller utöka tillgängligheten, eller upphöra att tillhandahålla Ledningskollen helt och hållet.

Användaren, liksom dennes Användarorganisation, kan när som helst sluta använda Ledningskollen. Avveckling av Användarorganisationens konto ska ske i samråd med Användarstöd.

Användarorganisationens uppgifter tillhör Användarorganisationen. Om PTS avbryter tillhandahållandet av Ledningskollen kommer myndigheten, när så skäligen är möjligt, att ge Användarorganisationen en rimlig förvarning och en chans att hämta ut sin information.

11 PTS garantier och friskrivningar

PTS tillhandahåller Ledningskollen med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg. Det finns dock vissa saker som PTS inte utlovar i samband med tillhandahållandet av Ledningskollen:

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor, lämnar varken PTS eller dess samarbetspartners några specifika löften om Ledningskollen. PTS gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Ledningskollen, Ledningskollens specifika funktion, dess tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla Användarorganisationens rättsliga åtaganden eller andra behov.

Användarorganisationen ska hålla PTS och dess samarbetsparter skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

12 Ansvar för Ledningskollen

En del av det innehåll som visas i Ledningskollen tillhandahålls av Användarna. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på den Användarorganisation som gör det tillgängligt. PTS kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot Ledningskollens policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som myndigheten skäligen anser strida mot Ledningskollens policyer eller gällande lagstiftning. Det ovanstående innebär dock inte nödvändigtvis att någon granskning sker.

I samband med användning av Ledningskollen kan PTS skicka meddelanden om tjänsten, administrativa meddelanden och annan information till Användaren. Användaren kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Användning av Ledningskollen befriar inte Användarorganisationen från det ansvar som följer av lag, branschpraxis, sedvana eller av särskilda överenskommelser. Frågareorganisationen bör observera att användning av Ledningskollen inte befriar organisationen från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas.

13 Om dessa villkor

PTS kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för Ledningskollen, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i Ledningskollens tjänster. Användaren bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på Ledningskollens webbplats. PTS kommer att lägga upp meddelanden om ändrade eller ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och träder i kraft tidigast trettio dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i Ledningskollen eller ändringar som görs av juridiska skäl träder dock i kraft omedelbart. Om Användarorganisationen inte accepterar de ändrade villkoren för Ledningskollen ska dennes Användare sluta använda tjänsten.

Dessa villkor reglerar relationen mellan PTS och Användarorganisationen. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om Användarorganisationen och dennes Användare inte följer dessa villkor och PTS inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att PTS frånsäger sig rättigheter som myndigheten kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer detta inte att påverka några andra villkor.

14 Tvist

Svensk rätt gäller för det här avtalet. Tvist avseende tillämpning eller tolkning av avtalet ska i första hand lösas genom samråd mellan PTS och Användarorganisationen.

Om parterna inte lyckas lösa en tvist i samförstånd ska frågor om tillämpning eller tolkning av detta avtal avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

15 Revisionshistorik

 

Revisionshistorik för användarvillkoren.

Version

Datum

Kommentar

1.0

2009-

2.0

2016-12-01

Allmän översyn, införandet av riktlinjer

3.0

2018-05-25

Förtydligat begränsning av användning av information från Ledningskollen. Hantering av personuppgifter hänvisas nu till Ledningskollens integritetspolicy.